Gallringsavverkning

Att gallra manuellt med motorsåg i yngre skog och använda små maskiner eller häst för att transportera ut virket ur skogen är inte det bästa alternativet i dagsläget ur ekonomisk synvinkel. Det kan däremot vara rätt metod i rätt typ av bestånd och tilltala en del markägare då det ekonomiska inte väger tyngst, oftast i tätortsnära skogar. Du får ett slutet bestånd med högre virkesvolym fritt från stickvägar, eventuella körskador, skador på rötter och kvarvarande stammar. Beroende på förutsättningar och målsättning med beståndet går det att skapa en miljö som estetiskt tilltalar många. Detta är ett mycket bra alternativ i tätortsnära skogar. I äldre bestånd blir ekonomin betydligt bättre och större maskin kan användas om förutsättningarna tillåter.

Första gallring ska inte ses som en åtgärd som genererar ett netto. Det är en vårdande insats för att öka värdet och bibehålla maximal tillväxt på skogen precis som en röjning!

 

Föryngringsavverkning

Vi slutavverkar eller avvecklar fröträd/skärmträd där markägare inte vill ha några stora tunga maskiner eller där det blir för dyrt med maskintransporter på grund av liten virkesvolym. Vi jobbar på ett effektivt och säkert sätt med de senaste teknikerna och den senaste utrustningen. Vi har stora kunskaper inom aptering, sortimentsval och virkesmätning. I rätt bestånd går det att mäta sig med en maskin!

 

Kontinuitetsskogsbruk

Hyggesfria metoder. Målet är att ha ett skiktat bestånd där man går in och gör mindre åtgärder mer frekvent. Exempelvis hugga ur de mogna träden och låta de yngre växa vidare. Ditt bestånd kanske inte har förutsättningarna för detta i nuläget men det går att göra åtgärder för att komma dit. Läs mer om detta på Skogsstyrelsens hemsida, www.skogsstyrelsen.se.

Beroende på typ av arbete så anlitar vi underentreprenör med lämplig maskin/häst till att transportera virket ur skogen. Vi kan även hjälpa dig en bit på väg med virkesförsäljningen.